Změny v trolejové síti trolejbusové dráhy | Aktuality | MHD Brno
Fórum Fotogalerie Online sledování Vypravenost Evidence

Změny v trolejové síti trolejbusové dráhy

V letošním roce mají být dle harmonogramu stavebních prací realizovány dva projekty, kterými se pozmění trolejová síť trolejbusové dráhy v Brně. Záměrně není uvedeno, že se jedná o prodloužení trolejbusové sítě, neboť jde o úpravy trolejového vedení v souvislosti s výlukovou činností, která bude ovšem rozsáhlejší a časově náročnější. Konkrétně se jedná o projekty spojené s výstavbou dalších úseků VMO - Tomkovo náměstí a Rokytova. Zároveň došlo v měsíci dubnu v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu, tramvajové trati a pozemní komunikace na ulici Veveří k úpravám trolejového vedení u blokové smyčky Česká.
Úpravy trolejového vedení v souvislosti s výlukou na ulici Veveří

TV u Moravského náměstí Od 15. dubna 2020 není z důvodu zahájení prací na rekonstrukci vodovodu, tramvajové trati a pozemní komunikace na ulici Veveří, které zatím nemají vliv na tramvajovou dopravu, možný průjezd touto ulicí pro trolejbusy. Z tohoto důvodu došlo předtím k následujícím úpravám trolejového vedení. Výhybka č. 40 před konečnou zastávkou Česká je vypnuta a trvale přestavena pro příjezd na pravou stopu. Pro linku 32 tedy platí přeložení zastávky Česká k nástupišti č. 8, neboť využívá pravou stopu společně s linkami 34 a 36. Trolejbusy však nevyužívají běžně pojížděnou stopu, ale původně manipulační stopu vedoucí na Žerotínovo náměstí, která je nyní napojena pomocí podvěsné armatury na oblouk za již zmíněnou výhybkou č. 40. Stopy běžně pojížděné v bezvýlukovém stavu jsou odpojeny. Jízda uzlem Česká je možná pouze po stopě, která za nástupní zastávkou odbočuje do parku před rektorátem MU. Za následujícím obloukem, kterým se trať stáčí směrem na ulici Koliště, je nově instalována výhybka č. 145, kterou se trať dělí na původní manipulační trať vedoucí ulicí Koliště a novou odbočnou větev do ulice Kounicova. Tam je tato větev napojena na dlouho nepoužívanou stopu (v pravidelném provozu do roku 1987, při výluce naposledy v roce 2000 při opravě ulice Slovákova), která je pak pomocí podvěsné armatury napojena u křižovatky s ulicí Slovákovou na trať vedoucí z této ulice.

Smyčka Kohoutova

Na ulici Kohoutova již jednou trolejbusová smyčka byla. Od 23. 2. 1987 do 30. 4. 1991 sem totiž vedla linka 146 od Janáčkova divadla. Výstavbou mimoúrovňové křižovatky na Tomkově náměstí a dalšími stavebními pracemi na VMO bude rozdělena trať linek 25 a 26 na dvě oddělené větve. Ta první začínající ve smyčkách Osová (pro linku 25) a Kamenný vrch (pro linku 26) bude ukončena v nové smyčce Kohoutova, která je společně s přilehlou tratí dále rozebrána v tomto odstavci. Druhá větev mezi Starou Osadou a Jírovou bude se zbytkem sítě propojena novou manipulační tratí na ulicích Jedovnická a Bělohorská (ta je předmětem následujícího odstavce). Již v září roku 2019 vydal DÚ stavební povolení pro výstavbu trolejbusové trati ulicí Merhautova ukončené ve smyčce Kohoutova. Návrh nové trasy, jejíž celková délka bude cca 600 m, začíná odbočením z ulice Provazníkova na ulici Merhautova. Vzhledem k zachování propojení s vozovnou Husovice bude odbočení realizováno pomocí výhybek se zachováním stop směrem na Tomkovo náměstí a s instalací odbočné větve s výhybkami ve směru od vozovny Husovice na ulici Merhautova (umožňující výjezd trolejbusů z vozovny Husovice do smyčky Kohoutova). Předpokladem však je, že při výstavbě MÚK na Tomkově náměstí nebude po celou dobu trvání stavebních prací možné využívat trať spojující Merhautovu a Tomkovo náměstí. Nová trať bude dále pokračovat ulicí Merhautova souběžně s tramvajovou tratí. V prostoru tramvajové smyčky Štefánikova čtvrť pak budou instalována dvě křížení tramvajových a trolejbusových stop. Obraty trolejbusových vlaků budou možné v nově realizované smyčce na ulici Kohoutova na stávající okružní křižovatce. Před touto křižovatkou bude trať dvoustopá s výhybkami s možností předjíždění vlaků. Za okružní křižovatkou ve směru zpět na ulici Merhautova pak návrh řešení počítá s vybudováním nouzové odstavné stopy bez výhybek.

Manipulační trať Jedovnická

Další, již zmíněnou, změnou v trolejové síti trolejbusové dráhy v Brně je realizace manipulační tratě na ulicích Jedovnická a Bělohorská za účelem propojení tratě linek 25 a 26 na ulici Novolíšeňská s vozovnou Slatina. Během výstavby úseků VMO - Tomkovo náměstí a Rokytova - by totiž jinak nebyla větev mezi Starou Osadou a Jírovou spojena se zbytkem sítě, a tedy ani s žádnou vozovnou. Součásti stavby bude rovněž vybudování nové měnírny u zastávky Podstránská pro napájení manipulační tratě a přilehlých úseků ED. Měnírna má být jedinou součástí celého projektu, která bude trvalá. Samotná manipulační trať má být pouze dočasná, neboť je ulice Jedovnická součástí další etapy VMO.
autor: Lukin, 25. 4. 2020, Ostatní, trvalý odkaz